Madla a chyty | Konzolov madla

StarTec DVX Standard

Nerezov madlo, proveden jednostrann/prov, povrch nerez matt

DVX Standard
Prez Dlka/Rozte Vrtn
40x20 450/300 2x 14mm
40x20 600/450 2x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

DVX Standard

StarTec DVX Slim

Nerezov madlo, proveden jednostrann/prov, povrch nerez matt

DVX Slim
Prez Dlka/Rozte Vrtn
40x10 450/300 2x 14mm
40x10 600/450 2x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

DVX Slim

StarTec DVX Toro

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

DVX Toro
Prez Dlka/Rozte Vrtn
30x15 465/450 2x 10mm
30x15 615/600 2x 10mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

DVX Toro

StarTec DVX Round

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

DVX Round
Prmr Dlka/Rozte Vrtn
19 244/225 2x 14mm
19 319/300 2x 14mm
* Pro sklenn dven kdla

DVX Round

Marchesi Marchesi 20

Nerezov madlo, proveden jednostrann/prov, povrch nerez matt

Marchesi 20
Prmr Dlka/Rozte Vrtn
20 350/250 2x 12mm
20 720/520 2x 12mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

Marchesi 20 Marchesi 20

Marchesi Marchesi 30

Nerezov madlo, proveden jednostrann/prov, povrch nerez matt

Marchesi 30
Prmr Dlka/Rozte Vrtn
30 400/300 2x 14mm
30 500/300 2x 14mm
30 600/400 2x 14mm
30 800/600 2x 14mm
30 1200/900 2x 14mm
30 1500/(650/650) 3x 14mm
30 2000/(900/900) 3x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

Marchesi 30

Marchesi Marchesi Quadra

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

Marchesi Quadra
Prez Dlka/Rozte Vrtn
30x30 400/370 2x 14mm
30x30 600/570 2x 14mm
30x30 800/770 2x 14mm
30x30 1200/1170 2x 14mm
30x30 1600/(785/785) 3x 14mm
30x30 2000/(985/985) 3x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

Marchesi Quadra

Marchesi Marchesi Quadra H25

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

Marchesi Quadra H25
Prez Dlka/Rozte Vrtn
25x25 400/210 2x 14mm
25x25 600/400 2x 14mm
25x25 800/600 2x 14mm
25x25 1200/900 2x 14mm
25x25 1600/(700/700) 3x 14mm
25x25 2000/(900/900) 3x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

Marchesi Quadra H25

Marchesi Marchesi ARC

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

Marchesi ARC
Prez Dlka/Rozte Vrtn
35x10 600/400 2x 14mm
35x10 800/600 2x 14mm
35x10 1200/1000 2x 14mm
35x10 1600/(700/700) 3x 14mm
* Pro sklenn i devn dven kdla

Marchesi ARC
Marchesi ARC

P&M P&M H-20/H-27/H-32/H-38

Nerezov madlo, proveden prov, povrch nerez matt

P&M H-xx
Prmr Dlka/Rozte Vrtn
20 180/120 2x 16mm
20 180/120 (nerez lesk) 2x 16mm
20 300/200 2x 16mm
27 425/305 2x 16mm
32 600/425 2x 16mm
32 1000/800 2x 16mm
32 1800/1200 2x 16mm
38 1500/1200 2x 16mm
* Pro sklenn i devn dven kdla